สินเชื่อ

อนุมัตื-30-นาที

                                                                                  รายละเอียด


คุณสมบัติ

 • อายุ 18 ถึง 65 ปี

 • มีที่พักอาศัย ในเขตพื้นที่ให้บริการของบริษัทฯ

 • รายได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

  • – ลูกจ้าง /พนักงาน ที่มีรายได้ประจำรวมต่อเดือน 7,000 บาทขึ้นไป

  • – เกษตรกร มีรายได้รับต่อเดือน 8,000 บาทขึ้นไป

  • – อาชีพอิสระ / เจ้าของ กิจการมีรายได้รับต่อเดือน 10,000 บาทขึ้นไป

 

หมายเหตุ :

การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อของบริษัทฯ

เอกสารประกอบการสมัคร

 • กรณีพนักงานที่มีรายได้ประจำ

  • – สำเนาบัตรประชาชน

  • – เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือ สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงรายได้ย้อนหลัง 3 เดือน

 • กรณีเกษตรกร /อาชีพอิสระ /เจ้าของกิจการ

  • – สำเนาบัตรประชาชน

  • – เอกสารแสดงรายได้ เช่น สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน